MOJE PROGRAMY I TEKSTY

Programy i teksty > Programy, kody źródłowe > MapiW

MapiW

Ostatnia aktualizacja: sobota 25 kwietnia 2020r.

Plik PAS przeznaczony dla Delphi XE lub nowszych, zawierający nagłówki biblioteki interfejsu Simple MAPI wraz z strukturami i funkcjami w wersjach Unicode (WideChar).

Mimo, iż rozwiązania w interfejsie Simple MAPI istnieją już od czasu wydania Windows 8, Embarcadero wciąż nie rozbudowało swojej biblioteki WinAPI.MAPI o nowododane funkcje. Co więcej, nie znajdziemy ich też w plikach pakietu JCL - autorzy twierdzą, że nie dodadzą czegoś, co nie jest kombatybilne z Windows 7.

Zatem, aby ułatwić wszystkim, którzy chcą jednak korzystać w pełni z możliwości standardu Unicode używając interfejsu Simple MAPI, zamiszczam własną wersję pliku o nazwie WinAPI.MapiW.

Plik rozbudowany jest o funkcję MAPISendMailW wraz ze wszystkimi strukturami, które są przez nią wykorzystywane, zgodnie ze specyfikacją Microsoft.

Dodatkowo w pliku znajdują się jesszcze dwie funkcje:

  • CheckWMode - zwraca rezultat SUCCESS_SUCCESS w przypadku istnienia w zaisntalowanej w systemie bibliotece funkcji MapiSendMailW lub kod błędu w przypadku błędu ładowania - standardowy kod systemu Windows.
  • MAPIErrorToString - tłumaczy zwracane kody błędów na czytelną treść.

Ponadto wszystkie funkcje posiadają jeszcze jedną modyfikację - o ile w oryginale jakikolwiek problem z ładowaniem biblioteki MAPI kończy się zwróceniem wartości 1, tak w mojej wersji zwracany jest konkretny kod błędu, ale z ujemnym znakiem. Zatem błędy MAPI (zwracane przez funkcje interfejsu) będą miały znak dodatni, a błędy związane z obsługą DLL standardowe kody Windows lecz ze znakiem ujemnym. Z tego też powodu - inaczej niż w specyfikacji - funkcje zwracają typ Int64 a nie Cardinal!

Plik można pobrać i używać we własnych aplikacjach zupełnie za darmo! Poniżej zajduje się przykład funkcji używającej omawiany plik do wysłania wiadomości, wraz ze sprawdzeniem obsługiwanego standardu: uses System.Math, Winapi.Windows, Winapi.MapiW, Vcl.Forms; ... function SendEmailWithAttach(const aLogon: Boolean; const aProfileName, aPassword: PAnsiChar; const aTo, aSubject, aBody, aFileName: PChar; aUnicode: Boolean; const aShowUI: Boolean): Int64; type TAttachAccessArray = array [0 .. 0] of TMapiFileDesc; PAttachAccessArray = ^TAttachAccessArray; TAttachAccessArrayW = array [0 .. 0] of TMapiFileDescW; PAttachAccessArrayW = ^TAttachAccessArrayW; var MapiMessage: TMapiMessage; MapiMessageW: TMapiMessageW; Recip: array of TMapiRecipDesc; RecipW: array of TMapiRecipDescW; Attachments: PAttachAccessArray; AttachmentsW: PAttachAccessArrayW; FileName: String; MAPI_Session: NativeUInt; WndList: Pointer; Odbiorcy: TStringList; RClass, Email: String; p, i: Integer; tmpS: String; begin if not aShowUI and (aTo = '') then Exit(MAPI_E_INVALID_RECIPS); Result := 1 shl 32; try if aUnicode then begin if CheckWMode <> SUCCESS_SUCCESS then aUnicode := False; end; if aLogon then Result := MapiLogon(Application.Handle, aProfileName, aPassword, IfThen(aShowUI, MAPI_LOGON_UI) or MAPI_NEW_SESSION, 0, @MAPI_Session) else begin Result := SUCCESS_SUCCESS; MAPI_Session := lhSessionNull; end; if (Result <> SUCCESS_SUCCESS) and aShowUI then MessageBox(Application.Handle, PChar('Błąd podczas wysłania maila!'#13 + MAPIErrorToString(Result)), 'Błąd logowania MAPI', MB_ICONERROR + MB_OK) else begin FillChar(MapiMessage, SizeOf(MapiMessage), #0); Attachments := nil; FillChar(MapiMessageW, SizeOf(MapiMessageW), #0); AttachmentsW := nil; Odbiorcy := TStringList.Create; with Odbiorcy do begin Delimiter := ';'; DelimitedText := String(aTo); for i := Count - 1 downto 0 do if (Strings[i] = '') then Delete(i); if aUnicode then SetLength(RecipW, Count) else SetLength(Recip, Count); end; if aUnicode then begin for i := 0 to Length(RecipW) - 1 do begin with RecipW[i] do begin ulReserved := 0; Email := Odbiorcy[i]; p := PosEx(':', Email); if p > 0 then begin RClass := LeftStr(Email, p - 1); Delete(Email, 1, p); if RClass = 'CC' then ulRecipClass := MAPI_CC else if RClass = 'BCC' then ulRecipClass := MAPI_BCC else ulRecipClass := MAPI_TO; end else ulRecipClass := MAPI_TO; lpszName := System.SysUtils.StrNew(PChar(Email)); lpszAddress := System.SysUtils.StrNew(PChar('SMTP:' + Email)); ulEIDSize := 0; end; end; with MapiMessageW do begin nRecipCount := Odbiorcy.Count; lpRecips := @RecipW[0]; end; if aFileName <> '' then begin GetMem(AttachmentsW, SizeOf(TMapiFileDescW)); FileName := aFileName; with AttachmentsW[0] do begin ulReserved := 0; flFlags := 0; nPosition := ULONG($FFFFFFFF); lpszPathName := System.SysUtils.StrNew(aFileName); tmpS := ExtractFileName(FileName); lpszFileName := System.SysUtils.StrNew(PChar(tmpS)); lpFileType := nil; end; MapiMessageW.nFileCount := 1; MapiMessageW.lpFiles := @AttachmentsW^; end; if aSubject <> '' then MapiMessageW.lpszSubject := aSubject; if aBody <> '' then MapiMessageW.lpszNoteText := aBody; WndList := DisableTaskWindows(0); try Result := MapiSendMailW(MAPI_Session, Application.Handle, MapiMessageW, IfThen(aShowUI, MAPI_DIALOG or MAPI_LOGON_UI), 0); finally EnableTaskWindows(WndList); end; if aFileName <> '' then begin System.SysUtils.StrDispose(AttachmentsW[0].lpszPathName); System.SysUtils.StrDispose(AttachmentsW[0].lpszFileName); end; for i := 0 to Length(RecipW) - 1 do begin with RecipW[i] do begin if Assigned(lpszAddress) then System.SysUtils.StrDispose(lpszAddress); if Assigned(lpszName) then System.SysUtils.StrDispose(lpszName); end; end; end else begin // non Unicode for i := 0 to Length(Recip) - 1 do begin with Recip[i] do begin ulReserved := 0; Email := Odbiorcy[i]; p := PosEx(':', Email); if p > 0 then begin RClass := LeftStr(Email, p - 1); Delete(Email, 1, p); if RClass = 'CC' then ulRecipClass := MAPI_CC else if RClass = 'BCC' then ulRecipClass := MAPI_BCC else ulRecipClass := MAPI_TO; end else ulRecipClass := MAPI_TO; lpszName := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString(Email))); lpszAddress := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString('SMTP:' + Email))); ulEIDSize := 0; end; end; with MapiMessage do begin nRecipCount := Odbiorcy.Count; lpRecips := @Recip[0]; end; if aFileName <> '' then begin GetMem(Attachments, SizeOf(TMapiFileDesc)); FileName := aFileName; with Attachments[0] do begin ulReserved := 0; flFlags := 0; nPosition := ULONG($FFFFFFFF); lpszPathName := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString(aFileName))); tmpS := ExtractFileName(FileName); lpszFileName := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString(tmpS))); lpFileType := nil; end; MapiMessage.nFileCount := 1; MapiMessage.lpFiles := @Attachments^; end; if aSubject <> '' then MapiMessage.lpszSubject := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString(String(aSubject)))); if aBody <> '' then MapiMessage.lpszNoteText := System.AnsiStrings.StrNew(PAnsiChar(AnsiString(String(aBody)))); WndList := DisableTaskWindows(0); try Result := MapiSendMail(MAPI_Session, Application.Handle, MapiMessage, IfThen(aShowUI, MAPI_DIALOG or MAPI_LOGON_UI), 0); finally EnableTaskWindows(WndList); end; if aFileName <> '' then begin System.AnsiStrings.StrDispose(Attachments[0].lpszPathName); System.AnsiStrings.StrDispose(Attachments[0].lpszFileName); end; for i := 0 to Length(Recip) - 1 do begin with Recip[i] do begin if Assigned(lpszAddress) then System.AnsiStrings.StrDispose(lpszAddress); if Assigned(lpszName) then System.AnsiStrings.StrDispose(lpszName); end; end; if MapiMessage.lpszSubject <> '' then System.AnsiStrings.StrDispose(MapiMessage.lpszSubject); if MapiMessage.lpszNoteText <> '' then System.AnsiStrings.StrDispose(MapiMessage.lpszNoteText); end; Odbiorcy.Free; if (Result <> SUCCESS_SUCCESS) and> aShowUI then MessageBox(Application.Handle, PChar('Błąd podczas wysłania maila!'#13' + MAPIErrorToString(Result)), 'Błąd wysyłania wiadomości MAPI', MB_ICONERROR + MB_OK); SetLength(Recip, 0); SetLength(RecipW, 0); if MAPI_Session <> lhSessionNull then MapiLogOff(MAPI_Session, Application.Handle, 0, 0); end; except on E: Exception do if aShowUI then Application.MessageBox(PChar('Nieprzewidziany błąd:'#13 + E.Message), PChar('Błąd'), MB_ICONERROR + MB_OK); end; end;

Download


Wróć

Ocena powyżej opisanego materiału znajduje się w dziale Download

Komentarze (0)


Ładowanie komentarzy... Trwa ładowanie komentarzy...

Wszystkie programy i teksty na tej stronie są dostępne za darmo, jednak utrzymywanie jej kosztuje (szczególnie przy niskim kursie dolara przez wzgląd na mniejsze wpływy z reklam). Jeżeli spodobał Ci się któryś z programów lub skorzystałeś z któregoś z moich tekstów i chcesz mi wynagrodzić moją pracę to możesz przelać symboliczną złotówkę na moje konto
mBank: 47 1140 2004 0000 3202 2357 3749
Nazwa odbiorcy: Dawid Najgiebauer
Wszystkim, którzy wspierają serwis dziękuję!
Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2024 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 11.07.2023 21:16
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw